KURULUŞ

Mimarlık Vakfı, altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

VAKFIN ADI

MADDE 1 – Vakfın adı MİMARLIK VAKFI (MİV)’dir. İş bu resmi senette sadece vakıf denecektir.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2 – Vakfın merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup, Barbaros Bulvarı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’ndadır. Kurucular Kurulu heyetinin kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içi veya dışında şubeler açabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3 – Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere, kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak. Tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu yöndeki gayretleri özendirmek. Mimarlık alanında araştırmalar yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak. Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek. Bu doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak. Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar yapmak. Zengin örneklerle dolu ülke coğrafyasındaki mimarlık varlığını araştırmak, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak; deneysel, teknolojik araştırmaları yürütmek, bu yöndeki girişimleri desteklemek, arşivlemek, bu araştırmaların sonuçlarını yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için bir Mesleki Geliştirme ve Araştırma Enstitüsü’nü kurmak veya kuruluşuna yardımcı olmak. Dökümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek. Vakfın, amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve kaynak üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentalık almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak. Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 4 – Amacına ulaşmak için, Vakıf, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olduklarını almaya kullanmaya veya satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkula veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini obligasyonlarını veya diğer hisseleri temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük’e uygun olarak işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılmaya paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa,

Gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır veya taşınmaz malları rehin göstermeye vesaik teminat iradesine,

Amacına uygun şartlı bağışları kabule,

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarrufu, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanun’la yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 5 – Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 2.500.000.000.-TL.(İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası’dır.) Bu miktarın 102.150.700.-TL’sı nakit olarak, 2.397.849.300.-TL’ye alınan Hazine Bonosu olarak Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi’nde Mimarlık Vakfı hesabında bulunmaktadır. Hazine Bonosu’nun geri ödeme tarihi olan 29 Mayıs 1996 tarihindeki değeri 3.465.000.000.-TL.(Üç milyar dört yüz altmış beş milyon Türk Lirası’dır.)

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6 –
Kurucular Kurulu
Yönetim Kurulu
Vakıf Genel Müdürlüğü
Denetim Kurulu

KURUCULAR KURULU

MADDE 7 – Kurucular Kurulu şu şekilde teşekkül eder:

Ekli listede mesleği mimar olan gerçek kişiler,
Ekli listedeki TMMOB Mimarlar Odası’nı temsil edenler,
Vakıf kurulduktan sonra Kurucu Kurul üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8 – Kurucular Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Vakıf Başkanı’nı seçmek,
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
Yıllık ve beş yıllık programları inceleyerek onaylamak,
Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek,
Vakıf çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

KURUCULAR KURULU TOPLANTISI

MADDE 9 – Kurucular Kurulu her yıl Mart ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Kurucular Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR

MADDE 10 – Kurucular Kurulu’nca bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Kurucular Kurulu’nda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulu’nun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 11 – Yönetim Kurulu başkan dahil 7 kişiden oluşur. Başkan, Kurucular Kurulu’nda 4 yıllığına seçilir. Herhangi bir durumda Başkan’ın görevden çekilmesi halinde yerine Başkan Yardımcısı ilk olağan Kurucular Kurulu toplantısına kadar vekalet eder.

Yönetim Kurulu’nun geri kalan 6 üyesi ise yedekleriyle birlikte şu şekilde Kurucular Kurulu’nda seçilir: 2 asil ve yedek üye Kurucular Kurulu’nda bulunan TMMOB Mimarlar Odası temsilcileri arasından 2 yıllığına seçilir. Geri kalan 4 asil ve 4 yedek üye ise Kurucular Kurulu’nun diğer üyeleri arasından 3 yıllığına seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL

MADDE 12 – Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakıf Başkanı olarak Vakfı temsil eder. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir ikinci başkan, bir sekreter ve sayman seçer. İkinci Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına Başkanlık yapar. Yönetim Kurulu ikinci Başkan’a veya Vakıf Genel Müdürü’ne Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

TOPLANTI VE KARARLAR

MADDE 13 – Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, İkinci Başkan’la bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerini yedek alınır.

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve Yönetim Kurulu tarafından altları imzalanır. Yönetim Kurulu’nca toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile genel müdürden meydana gelecek, üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir.

Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,
Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak,
Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkullar için tapu dairelerine gerekli takrirleri vermek,
Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek (bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)
Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporunu hazırlamak,
Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defteri tutmak,
Kurucular Kurulu’na hesap vermek,
Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Kurucular Kurulu’na sunmak,
Kurucular Kurulu’nun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,
Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini Kurucular Kurulu’na teklif etmek, (Yönetim Kurulu’nca bu gibilere madalya ve belge verilebilir.)
Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 15 – Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU

MADDE 16 – Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Kurucular Kurulu’nun kendi içinden veya dışarıdan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Kurucular Kurulu toplantısından en geç on beş gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 17 – Vakıf organlarından biri de vakıf genel müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulu’nca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 18 – Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin yüzde yirmisi idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır. Vakıfla kurulacak eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

MADDE 19 – Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak Vakıf için yapacakları seyahat ve ikamet masrafları vakıfca karşılanacaktır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20 – Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 21 – Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

MADDE 22 – Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Kurucular Kurulu’nun kararı şarttır.

Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin teklifi halinde de Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23 – Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.

Fesih halinde vakfa ait mallar aynı amaca yönelik diğer bir vakfa veya Mimarlar Odası’na devredilir.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 24 – Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

Mimarlar Odası: Konur Sk. No. 4 Yenişehir Ankara
1- Asım Mutlu: Gürcü Kızı Sk. No. 49 Beşiktaş İstanbul
2- Maruf Önal: Karahasan Sk. No. 1/4 Beşiktaş İstanbul

3- Utarit İzgi: Vali Konağı Cd. No. 74/7 Nişantaşı İstanbul
4- Orhan Şahinler: MSÜ Mimarlık Fakültesi Fındıklı İstanbul
5- Niyazi Duranay: Mecidiye Cd. No. 28/2 Mecidiyeköy İstanbul
6- Engin Omacan: Millet Cd. No. 41/8 Fındıkzade İstanbul

Geçici Madde 1 – Mimarlık Vakfı’nın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

Asım Mutlu (Başkan)
Maruf Önal (2.Başkan)
Engin Omacan (Sekreter)
Utarit İzgi
Orhan Şahinler
Orol Ataman (Mimarlar Odası adına)
Halis Çimen (Mimarlar Odası adına)

Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulu’nu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senetle belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2- Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Engin Omacan yetkili kılınmıştır.