48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması juri raporu yayınlandı

MİMARLIK VAKFI MİMARLIK ENSTİTÜSÜ 48 SAAT ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşen yarışmalar düzenlemektedir. Asıl Jüri Üyeleri Ece Ceylan Baba, Ayşen Ciravoğlu, Görkem Güvenç, Serpil Muallaoğlu, Yedek Jüri Üyeleri, İrem Uslu, Dilvin Usman, ve Raportör Cemre Ergenç 19.10.2019 tarihinde mimarlar odası İstanbul büyükkent şubesinde toplanmıştır. Güven Arif Sargın rahatsızlığı nedeniyle ve Ayça Yazıcı yurt dışında bulunduğu için toplantıya katılamamıştır. Güven Arif Sargın yerine yedek jüri üyesi İrem Uslu asıl jüri üyesi olarak belirlenmiştir. Toplam 83 proje jüri üyelerine sunulmuş ve değerlendirme aşamasına geçilmiştir. Tüm jüri üyeleri yarışmaya katılan projeleri daha önce görmediklerini beyan etmişlerdir.

1. Eleme Değerlendirmeler Jüri bu aşamada yarışma şartnamesinde vurgulanan beklentilerin temel düzeyde karşılanıp karşılanmadığını ve genel tasarım düzeyini değerlendirmiştir. 1. elemede 26 projenin elenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Eleme Değerlendirmeler Jüri üyeleri arasında yapılan toplantıda, yarışma amacına uygun şekilde projelerden beklenen bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Bunlar;

• Özgün fikirler doğrultusunda çağdaş ve bütüncül bir tasarım yaklaşımı üretmek ve önerilen fikri ifade eden ve destekleyen yeterli çizim ve anlatımı içermek,

• Belli başlı işlevleri farklı yaklaşımlarla ele alabilen ve yeni terimlerle ifade edebilen tasarımlar geliştirilmek, bu bağlamda klasik programlar dışına çıkabilen projeler üretmek.

• Üretilen projenin bağlamını ve varsa mekânsal organizasyonunu başarılı bir şekilde kurgulamış olmak. Belirtilen kıstaslar doğrultusunda eleştirilen ya da yeterli görülmeyen 27 projenin 2. elemede oy birliği ya da oy çokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3. Eleme Değerlendirmeler Jüri, 3. elemede 16 projenin oy birliği ya da oy çokluğu ile elenmesine karar vermiştir.

10706 [sıra numaraları ile yazmıyor muyduk?] Düşüncenin detaylı olarak anlatımı, kavrayışı ve dili olumlu bulunmasına rağmen sosyal ilişkiler, bağlam ve su ile kurduğu ilişki açısından öneri zayıf bulunmuş, çözümün mekanik bir detaya indirgenmesi eleştirilmiştir.

14087 Farkındalık oluşturmaya yönelik su kenarı projesi fikri olumlu olmasına rağmen fikrin bütünsel ifadesindeki zayıflık ve önerinin mekânsal kurgusu, videodaki ifadeler ile fikrin örtüşmemesi eleştirilmiştir.

15057 Önerinin problemi salt cephe düzeyinde okuması eleştirilmiştir. Önerilen kabuğun teknik ve tasarımsal detaylandırması olumlu bulunmasına rağmen sistemin verimliliği eleştirilmiştir.

16257 Fikren güçlü bulunmasına rağmen yarışma konusu ile ilişkisi ve ifadenin tutarlılığı zayıf bulunmuştur.

29108 Sorunsalın mevcut yapı stoğu üzerinden kurulması olumlu bulunmakla birlikte sonuç ürünün konvansiyonel yaklaşımı ve sürecin tarifi eleştirilmiştir.

35634 Konu bağlamında ele alındığında strüktürün masifliği ve yoğunluğu eleştirilmiştir. Fikrin temsil biçimi güçlüdür fakat tasarım yeterince irdelenememiştir.

36495 [listede 3. Eleme yazıyor ama raporu yok]

48525 Projenin fiziki arayışı yenilikçi bulunmasına rağmen bağlamı yeterince tanımlayamayışı eleştirilmiştir. Önerdiği ürün ise oldukça soyut bırakılmış ve ifade tekniği zayıf bulunmuştur.

49258 Önerinin, mimari çözüm ve ifadesi tutarlı bulunmasına rağmen su hareketine ve suda olmaya dair adaptasyonu zayıf bulunmuş, önerilen yapısal sistemin karasal tavrı eleştirilmiştir.

59723 Projenin ilişkilendiği formel arayış olumlu olarak değerlendirilmiş ancak, kesitin vaat ettiği su yapısı tektoniğinin kurulamadığı görülmüştür.

62899 Projenin mimari ve ifade gücü olumlu olmasına rağmen önerdiği formasyonun bağlam ile kurduğu ilişki zayıf bulunmuştur. Refere edilen çukur fikri olumlanmasına rağmen ilişkilenen öneri kuleler ve öngörülen yapılanma eleştirilmiştir.

67123 Tarımsal üretim açısından suyun önemine vurgusu olumlu bulunmuştur. İfade ve temsil biçiminin gücü olumlanmasına rağmen yaşantı ile ilgili yeni bir arayış içinde olmayışı, ifadedeki yenilikçiliğin mekânsal ve sosyal çözümlemede okunamaması eleştirilmiştir.

72850 İnşai üretimin problemdeki yerine vurgusu nedeniyle ‘yapmama’ ve geri söküm kararı olumlu bulunmasına rağmen sürecin tasarımı ve ifadesi zayıf bulunmuştur.

74134 Biçimsel ve ilişkisel arayışları ile biyomimetik yaklaşımı olumlu bulunmasına rağmen birimlerin bir araya gelişleri ve yoğunluğunun problemi yeniden üretecek olması eleştirilmiştir.

75214 Projenin araştırma ve atıklarla ilgili ürettiği fikrin motivasyonu olumlu bulunmuştur ancak yapısal önerinin geliştirilemediği gözlenmiştir.

96358 Probleme dair kavramsal yaklaşım, bölgesel ölçekteki çözümler ve örneklemi olumlanmıştır ancak mekânsal ve mimari çözümün önerinin işaret ettiği problemi yeniden üreteceği ve bu nedenle çelişkili olduğu düşünülmüştür.

Ödül Grubu Eşdeğer Ödüller

25861 RESİF Suya ait organizmadan üreyen bir fikir olması ve tektonik yorumu başarılı bulunmuştur. Suda canlılık ortamını yeniden kurması vasıtasıyla diğer projelerden ayrılmıştır. Suyu bütün bir ekolojik sistem olarak ele aldığı düşünülmüştür. Bir bölgeye değil dünyanın her yerine ait olabilmesi ve küresel bir sorunu yapıcı bir öneriye dönüştürme çabası olumlu bulunmuştur. Ancak yeniden kurulan resiflerin konvansiyonel mekânsal çözümleri, kat anlayışını sürdürmesi ve dolayısıyla tektoniğinin potansiyelini yeterince değerlendirmemesi nedeniyle eleştirilmiştir.

12513 ANTROPOSEA Dünyanın sonunu getiren bir ürünü yaşam döngüsüne dahil eden pozitif yorumu, sadece insanları değil su altı canlılarını da göz önünde bulundurması ve araştırma biçimi ve ifadesi olumlu bulunmuştur. Fikren güçlü olmasına rağmen mekan arayışlarının yeterli olgunluğa erişememesi projenin olumsuz yönüdür.

25087 WATER CARE CENTER Su problemi yaşayan güncel bir bölgeden yola çıkarak geliştirdiği kavramsal yaklaşımı ile tutarlı bir sonuç ürün ortaya koyması olumlu bulunmuştur. Biyomimetik tasarım yöntemi olumlanmıştır. Yalnız, öneri yapılanmanın karaya ait bir ortamı yeniden üretmesi ve birim bazlı yaklaşımın öngörülen gündelik hayata etkisi eleştirilmiştir.

Sami Yılmaztürk anısına Özel Ödül

10710 Önerinin sarih fakat aktivist yaklaşımı, susuzluk deneyimi üzerine kurulu dolayımlı ancak etkili önerisi ve yalın ve çarpıcı ifadesi olumlu bulunmuştur. Çözüm senaryosunun bilançosu ise eleştirilmiştir.

Mansiyon Ödülleri

25617 Kavramsal yaklaşımı güçlü olmasına rağmen önerinin yeterli olgunluğa ulaşmadığı görülmüştür. Sürecin senaryolaşması ve ortam farklılığına aranan cevaplar olumlu bulunurken, farklı ortamlardaki benzer ve konvansiyonel mimari yaklaşımı eleştirilmiştir.

67274 Yarışma gereği süre kısıtlılığına rağmen üretilen fikrin, çok katmanlı kurgunun ve görsel ifadenin güçlü olması olumlu bulunmuştur. Suyun endüstriyel üretimi üzerine kurulan gelecek senaryosunun potansiyeli değerli bulunmakla birlikte susuzluğun sosyal ortamı nasıl etkilediğine dair öngörüler belirsiz bulunmuş, sözel ifadenin eksik kaldığı düşünülmüştür.

47435 Fikrin yerleşik doku üzerinden üreme biçimi, yeni oluşan sistemin tektoniği ve yarattığı hacimsel ve planimetrik zenginlik, yeni bir ortam olarak suda yaşama dair aranan mekânsal yenilik ve önerinin tutarlılığı olumlu bulunmuştur. Bu uzamın nasıl üretildiğine dair bilginin ve süreç aktarımının sınırlı olması eleştirilmiştir.

32640 Hem karada hem suda bulunmaya dair detaylandırılmış bir öneri sunması, su meselesini deniz/okyanus ölçeği dışında bir örneklem üzerinden irdelemesi ve öneri birimin hareketli ve yığılmaya müsait bir su ögesi olma potansiyeli barındırması olumlu bulunmuştur. Ancak, birimin mekânsal çözümündeki konvansiyonel yaklaşımlar, tektonik potansiyelinin aksine eklenti ayaklar ve birimler arası ilişkilenmeye dair olumsuzluklar eleştirilmiştir.

19073 Fikri yaklaşımın farklılığı ve ölçeği ile kentsel ve bölgesel öneri geliştirme çabası olumlu bulunmuş, ifadenin ima ettiği kurulumlar merak uyandırmış; fakat önerinin yeterince geliştirilememesi, ilişkisel kopukluğu ve mekanik çözümlemelere verilen ağırlık eleştirilmiştir.

51304 Yarışma gereği süre kısıtlılığına rağmen araştırma altyapısı, bağlamın özgünlüğü, önerinin ölçek geçişlerindeki tutarlılığı ve ifade gücü olumlu bulunmuştur. Mevcut yapılaşma, kültür ve kıyının doğal durumuna dair değerlendirmeler olumlu bulunmasına rağmen, önerinin eklemlenme ve çoğalma sınırsızlığının yarattığı baskınlık eleştirilmiştir.

42470 Problematiğin kapsamlı bir araştırma arka planı ve çok yönlü bir kavrayış üzerine kurulması ve tutarlılığı olumlu bulunmuştur. Ancak, mekânsal önerilerin hem mekânsal hem programatik zayıflığı nedeniyle eleştirilmiştir.

69837 Problemi yeraltı suları ve tarımsal üretimin su ile ilişkisi üzerinden tarifleyerek sarih ve pratik bir öneri sunma çabası olumlu bulunmuştur. Geliştirilen strüktürlerin işlevselliği sorgulanmış ve yer ile ilişkisinin zayıflığı eleştirilmiştir.

80192 Duruma dair geliştirdiği eleştirel bakış açısının senaryolaşma biçimi ve güçlü bir grafik dil ile anlatımı olumlu bulunmuştur. Yapılar üzerinde öngörülen metaforik yeraltına alma işleminin sağladığı fikri katkı eleştirilmiştir.

96384 Su meselesini toprak ve zemin üzerinden sorunsallaştırma ve kent zemininin yeniden üretimi olarak çözümleme fikri güçlü bulunmuştur. Ancak, önerinin ele alınış biçimi eleştirilmiş ve sonuç ürünün kentsel bağlama dair üreteceği potansiyelin salt bir meydan düzenlemesine indirgenmesi olumsuz bulunmuştur.