MİMARLIK ENSTİTÜSÜ

AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Enstitünün amacı, mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmaktır. 

18 Mart 1999 tarihli Vakıf ve Enstitü Yönetim Kurulları ortak toplantısında kabul edilen belgede, Enstitü'nün amacı özlü olarak şöyle ifade edilmektedir. 

“... mimarlık vakfının üstleneceği en önemli misyonlardan biri, geçmişten aldığı mimari miras ile günümüzde gerçekleştirilen mimarlık edimi ürünleri belgelerinin yok olmasını önlemek, bu alanda yapılmış ve yapılacak olan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak gerek mimarlık gerekse mimarla ilgili etik kuralların yozlaşmasına engel olmaktır. Mimarlık Vakfı Enstitüsü bu amaçla oluşturulmuştur. 

Mimarlık Vakfı Enstitüsü'nün elemanları, vakfın üyesi olsun veya olmasın tüm mimarlar ve amacımıza yardımcı olabilecek uzmanlardır.

Mimarlık Vakfı Enstitüsü'nün maddi ve manevi varlığı, Türk mimarlık topluluğunun sahip olduğu bilgi, deneyim ve birikimin tümüdür. Enstitü'nün hedefi, bu engin birikimi eksiksiz olarak toplamak, değerlendirmek ve kalıcı kılmaktır...bilimsel ve ahlaksal güvenilirliği ile her kişinin ve kurumun öncelikle başvuracağı Uluslararası bir üne sahip olmaktır...”

ENSTİTÜ MECLİSİ

Enstitü Meclisi, Mimarlık Enstitüsü Yönetmeliği'nin 8.maddesine göre oluşturulmuştur. Meclis, Enstitü amaçları doğrultusunda tartışma, eleştiri ve öneriler yapar. Enstitü Meclisi, çalışma usullerini toplantı düzeni ve aralıklarını, kendisine katılacak üyeleri kendisi belirler.  

ENSTİTÜ MECLİSİ'NİN ÇALIŞMA VE TOPLANTILARI

Enstitü Meclisi'nin ilk toplantısı, Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile 1 Temmuz 1999'da yapıldı. Toplantıda; Genel Sekreter Engin Omacan, Mimarlık Vakfı'nın kuruluşu, Enstitü'nün, Yardımlaşma Sandığı'nın, Candeniz Fonu'nun işleyişi, çalışmaları ve belirlediği hedefler üzerine bilgi vermiş, Enstitü Meclisi'nin çalışma düzeni, ele alacağı konular üzerine görüşme yapılmasını önermiştir.Toplantı'da Enstitü Meclisi'nin gündeminin belirlenmesi ve toplanma süresi üzerinde durulmuş "çoğunluğun sağlanacağı en kısa zaman" da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırılmıştır. 

17 Ağustos 1999 depremi gündemli toplantı:
Marmara bölgesinde meydana gelen ve çok büyük can kaybına, maddi hasara yolaçan 17 Ağustos 1999 depreminden hemen sonra Mimarlık Vakfı ve Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulları ortak toplantısı yapılmış, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ilişki kurulmuş ve Enstitü Meclisi; 17 Kasım 1999 tarihinde "17 Ağustos depremi ışığında, ülkemizde konut sorunu ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin politikaları üstünde " gündemi ile toplantıya çağrılmıştır. Toplantıya Vakıf, Enstitü Yönetim Kurulları üyeleri,TOKİ Başkanı katılmış, bölgede konut sorunu üzerine bir araştırma yapılması düşünülmüş, ancak sözü edilen "araştırmanın finansmanı" sağlanamadığından konu geliştirilememiştir. 

Enstitü Meclisi'nin izleyen toplantısı 18 Kasım 2000'de İTÜ Maçka tesislerinde yapılmıştır. Toplantı gündemi, meclis yazmanının belirlenmesi ve Meclis'in çalışma usulleri ile ilgili öngörüşmelerin yapılmasından sonra "Ulusal Mimarlık Politikası” oluşturma görüşmeler olarak belirlenmiş ve böyle bir oluşumda yararlanılabileceği düşünülerek "Finlandiya Devlet Mimarlık Politikası" çeviri metni ek olarak üyelere verilmiştir. Bu toplantıda alınan kararlar, özetle şunlardır:

10 Aralık 2000 gününe kadar Vakıf Sekretarya'sına ulaşan yazılı görüşler,
Toplantıda ortaya çıkan somut yöntem önerilerinin bir sayfayı aşmayan özeti,
Toplantıda ortaya atılan görüşleri sistematik olarak ifade ettiği açıkça görülen ve bu nedenle çalışmalarda şablon olarak kullanılması yararlı olacağı anlaşılan "Fin metni",
Bu metnin sistematiğini kullanarak, tartışmak üzere geliştirilerek hazırlanacak bir taslağın üyelere gönderilmesi.

Enstitü Meclisi'nin bir sonraki toplantısı 17 Mart 2001'de YTÜ Alpay Aşkun salonunda yapıldı.
Toplantı gündemi olarak tespit edilen;
Ulusal Mimarlık Politikaları ve Meslek içi Eğitim/Akreditasyon, konuları ilgileri nedeniyle birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonucu; Türk Mimarlık Eğitimi geleneğini başlatmış olan üç mimarlık okulu dekanı, Mimarlık Enstitüsü ve meslek örgütü temsilcilerinin de daveti ile birlikte düşünmenin yararı ve iletişimin sürdürülmesi için karar alındı.

Enstitü Meclisi'nin sonraki toplantısı, uzun bir aradan sonra 5 Mart 2005 Cumartesi, Yıldız Teknik Üniversitesi - Çatı Restoran'da yapıldı. Toplantı Gündemine başlamadan, Mimarlık Vakfı ve Enstitü çalışmaları üzerine Vakıf Başkanı Doğan Hasol Vakfın on yılını kapsayan bir görsel sunum yaptı.

Enstitü Meclisi'nin işleyişi, yeni üye alınması ve çalışmalara süreklilik kazandırılması Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi, seçki jürisi ve değerlendirme yöntemi, konuları görüşüldü.  Bu toplantıda, Enstitü Meclisi'nin bir kez daha toplaması gerekliliği üzerinde durularak, Enstitü Meclisi'nin çalışmalarını düzenleyecek bir yönerge hazırlığı yapılması kararı alındı. 

ENSTİTÜ MECLİSİ ÜYELERİ

Afife Batur Ahmet Çuhadaroğlu Aydın Boysan Aykut Mutlu Besim Çeçener Çelen Birkan Doğan Hasol Doğan Kuban Erdoğan Elmas Ersen Gürsel
Ertur Yener Hande Suher Köksal Anadol Levent Aksüt Niyazi Duranay Oktay Ekinci Orhan Şahinler Yaşar Marulyalı Yücel Gürsel

YÖNETİM KURULU

MİMARLIK ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU

Başkan: Mehmet Nejat Yavaşoğulları

Feride Önal

Gülay Uyan Melen

İrem Küreğibüyük

Kubilay Önal (MO)

Metin Karadağ (MO)

Serpil Muallaoğlu

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV ALANLAR

Başkanlar
Maruf Önal : 1999 - 2004
Doğan Hasol : 2004 - 2005
Yaşar Marulyalı : 2005

Başkan Vekilleri 
Doğan Tekeli : 1999 -2002
Ali Muslubaş : 2002 - 2005
Müjde Ş. Akaylı : 2005 - 2008
Metin Karadağ : 2008 - 2011
Gül Köksal : 2011 - 2014

Sekreter Üyeler Semih Eryıldız: 1999 - 2002
Deniz İncedayı: 2002 - 2004
Müjde Ş. Akaylı: 2004 - 2005
İlknur Adak Çete: 2005 - 2008
Gül Yücel: 2008 - 2011
Metin Karadağ: 2011

Sayman Üyeler  H. Cevat Özdil : 1999 - 2002
Kubilay Önal : 2002

Üyeler 
Hakkı Önel: 1999 - 2002
Ersen Gürsel: 1999 - 2002
Besim Çeçener: 1999 - 2002
Müjde Akaylı: 2002 - 2004
Metin Karadağ: 2002 - 2008
Ahmet Tercan: 2008 - 2011
Gül Köksal: 2008 - 2011
Ayşen Ciravoğlu: 2008 - 2014
Arif Şentek: 2011 - 2014
İsmail Erten: 2011- 2014
Derya Karadağ: 2014
Z. İrem Küreğibüyük: 2014
Seda Kulasay: 2014
Serhat Başdoğan: 2014 

YÖNETMELİK

Vakıf Yönetim Kurulu’nun 08.04.1999 tarihli toplantısında Enstitü Yönetmeliği onaylanmış, arkasından Haziran 1999 tarihinde yapılan Vakıf Kurucular Kurulu toplantısında Enstitü Yönetim Kurulu seçilerek çalışmalarına başlamıştır.

1999'da kabul edilen Enstitü Yönetmeliği, 2005 yılında değiştirilerek Enstitü Meclisine işlerlik kazandırılması amaçlanmış, Enstitü Meclisinde Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır.

MİMARLIK VAKFI ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ

Madde 1. Mimarlık Vakfı tarafından, vakıf senedinin 14.Maddesi (a) fıkrasına uygun ve Mimarlık Vakfı tüzel kişiliğine bağlı olarak, “Mimarlık Vakfı Enstitüsü” kurulmuştur.

AMAÇ

Madde 2. Enstitünün amacı, mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 3. Enstitü, yukarıdaki amaç doğrultusunda Mimarlar Odası, Yüksek Öğretim Kurumları, meslek kuruluşları, konuyla ilgili yerli ve yabancı kurumlar ve kişilerle işbirliği yapar. Gereğinde birliklere ve uluslar arası kuruluşlara üye olur. Enstitü, araştırma ve dokümantasyon, eğitim ve öğretim, tanıtım ve yayın alanlarında çalışmalarını sürdürür, gelişmelere bağlı olarak bu alanların sayısı arttırılır.

3.1.ARAŞTIRMA VE DOKÜMANTASYON
Yapılan bütün araştırmalar, incelemeler, her türlü belge ve bilgiler ilgililerin kullanımına Sunulmak üzere bir merkezde toplanır. Bilgi ve belge toplamak için, konuyla ilgili olanlardan ve kurulacak araştırma gruplarından yararlanır. Bu merkezin hedeflerinden biri de mimarlık müzesini oluşturmak ve bu doğrultudaki çalışmaları desteklemektir.

3.2.ÖĞRETİM VE EĞİTİM Meslek öncesi eğitim, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim süreçlerinde, değerlendirmelere bağlı olarak eğitim ve öğretim düzeyinin yükselmesine ve mesleki gelişmelere katkı sağlayıcı çalışmalar yapar ve bu amaçla gerekli örgütler kurar.

3.3.TANITIM VE YAYIN Enstitü, Vakıf bünyesinde, konu ile ilgili döner sermaye işletmesine bağlı olarak amaçları doğrultusunda tanıtım ve yayın konularında çalışır.

BÜTÇE

Madde 4. Enstitü, çalışma hedeflerini, yıllık programlarla belirler. Bu programlarla uyumlu olarak her yıl gelir-gider bütçesi düzenler. Yıllık bütçeler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, “Vakıf Ana Varlığını Koruma ve Yedek Akçeler Yönetmeliği” ne uygun olduğuna karar verildikten sonra yürürlüğe girer.

KADRO VE PERSONEL

Madde 5. Enstitü çalışanlarının görev ve yetkileri, kadroları, özlük hakları konusunda Vakıf personel yönetmeliği geçerlidir.

ENSTİTÜ GELİRLERİ

Madde 6. Enstitü Gelirleri şunlardan oluşur:
Vakıf katkısı,
İşletme gelirleri
Enstitüye doğrudan yapılan bağışlar
Proje bazında bağışlar
Kamu fonlarından gelen destekler Diğer gelirler

YÖNETİM ORGANLARI

Madde 7. Enstitü yönetim organları aşağıda belirlenmiştir.
Enstitü Genel Kurulu MİV Genel Kuruludur.
Enstitü Başkanı MİV Genel Başkanıdır.
Yönetim Kurulu Enstitü Başkanı ile, Genel Kurulca üç yıl için seçilen dört üye ve Mimarlar Odasınca görevlendirilen iki temsilciden oluşur. Boşalan üyelerin yeri yedeklerle doldurulur.
Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan yardımcısı, bir Enstitü Genel Sekreteri, bir Sayman seçer.

ENSTİTÜ MECLİSİ

Madde 8. Enstitü Meclisinin kuruluştaki yapısını Vakıf Yönetim Kurulu belirler ve ilk toplantı çağrısını yapar. Enstitü Meclisi, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri'nden oluşur.
Meclis üyelerinin sayısını ve bileşimini kendisi belirler. Bu sayının eksilmesi durumunda; Vakıf Yönetim Kurulu eksilen sayının iki katı aday belirler ve aralarından seçim yapılmak üzere Enstitü Meclisine sunar. Meclisin seçimi ve onayı ile üyelik kesinleşir. Enstitü Meclisi Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı çağrısı, Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirlediği gündemle, Enstitü Yönetim Kurulu sekreteri tarafından yapılır.
Enstitü Meclisi ile ilgili belgeler, Enstitü Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından hazırlanır ve korunur.

DENETİM

Madde 9. Enstitünün hesapları, yasal denetim kurumlarının denetimine açık olduğu gibi, Vakıf Denetleme Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetlenir.