EĞİTİM VE BURS FONU

BURS YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören, başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere verilecek geri ödemesiz burslarla ilgili esasları belirlemektir.

TANIMLAR

Madde 2. Bu yönetmelikte, aşağıdaki terimler, karşılarındaki anlamları taşırlar:
Vakıf: Mimarlık Vakfı
Yönetim Kurulu: Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu
Yönetmelik: Mimarlık Vakfı Burs Yönetmeliği
Komite: Mimarlık Vakfı Burs Komitesi
Burs: Bu yönetmelik esaslarına göre verilecek burslar
Burslu Öğrenci: Bu yönetmelik esaslarına göre verilmiş burstan yararlanan öğrenci
Mimarlık Kültürüne Katkı Görevi: Burslu Öğrenci’nin, her burs yılında yapması gereken çalışma
Öğretim Kurumu: Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakülte ve bölümleri
Burs Yılı: Bir yıl içinde, aylık burs ödemelerinin yapıldığı süre
Başvuru ve Taahhüt Belgesi: Burs için başvuran öğrenci tarafından doldurulan ve kendisi ile ilgili bilgileri ve öğrencinin taahhütünü içeren belge.

BURS ALMA KOŞULLARI

Madde 3. Burs, en genel ilke olarak, maddi desteğe gereksinimi olan başarılı öğrencilere verilir; ayrıca, mesleğe ilgi, çevre duyarlılığı, temel insan haklarına ve toplum yararına saygı, bilim ve teknolojiye güven, Burs verilmesinde etkili olur. Yüksek Öğretim Kurumu’na girdiğinde 22 yaşını doldurmuş olanlara, daha önce başka bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olanlara Burs verilmez. Başka kurumlardan burs alanlara göre almayanlara öncelik verilir.

BURSUN SÜRESİ

Madde 4. Öğrencinin koşullarında bir değişiklik olmadığında, Burs, lisans eğitimi boyunca sürer. Ancak Öğretim Kurumu’nun öğretime bir yarıyılın yarısını aşan süre ile ara verdiğini duyurması, ya da öğrencinin sağlık vb. haklı mazereti nedeniyle aynı süre ile öğretime ara vermesi durumunda, Burs ödemelerine de ara verilir.

BURSUN KESİLMESİ

Madde 5. Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Bursu kesilir:

a.Başvuru ve Taahhüt Belgesi’ndeki bilgilerden Burs almasında etkili olanların yanıltıcı olduğunun belirlenmesi,
b.Başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle öğrenimini aksatması,
c.Mimarlık Kültürüne Katkı Görevi’ni yerine getirmemesi,
d.Yasaların suç saydığı yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş olması,
e.İnsanlık onuru ile bağdaşmayan davranışları alışkanlık haline getirdiğinin belgelenmesi,
f.Maddi durumunun düzelmesi,
g.Burslu Öğrenci’nin burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi.

BURS VERME VE SÜRDÜRME SÜRECİ

Madde 6. Burs süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a.Öğretim yılı başlangıcından yeterli bir süre önce, yıllık program ve bütçe uyarınca, Burs tutarının ve o yıl içinde kaç öğrenciye burs verilebileceğinin belirlenmesi,
b.Burs duyurularının, Öğretim Kurumları, Mimarlar Odası şube ve temsilcilikleri aracılığıyla ve internet ortamı vb. olanaklar kullanılarak en yaygın biçimde yapılması,
c.Başvuru ve Taahhütname Belgesi formlarının, Öğretim Kurumları’na, Mimarlar Odası şube ve temsilciliklerine gönderilmesi, internette yayımlanması,
d.Öğrencilerin, Başvuru Belgesi’ni doldurarak Vakıf’a iletmesi,
e.Her öğretim yılından bir ay önce, başvuruların ön değerlendirmesinin yapılması,
f.Başvuranlarla, yüz yüze ya da çeşitli iletişim araçları aracılığıyla görüşülmesi,
g.Nihai değerlendirme ve sıralamanın yapılarak, Yönetim Kurulu onayına sunulması,
h.Burs almaya hak kazanan öğrencilere duyuru yapılması,
i.Öğrencinin banka hesabına ödeme yapılmaya başlanması,
j.Her yarıyıl sonunda Burslu Öğrenci’nin, öğrenim durumu ve maddi durumu ile ilgili bilgi vermesi,
k.Mimarlık Kültürüne Katkı Görevi’nin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi,
l.Güncelleşen bilgiye dayanarak, Burs’un devamı konusunda karar verilmesi,
m.Yeni kaynak sağlandıkça sıradaki öğrencilere Burs verilmesi,

BAŞVURU VE TAAHHÜTNAME BELGESİ

Madde 7. Başvuru ve Taahhütname Belgesi, öğrencinin kimliği, başarı düzeyi ve ailesinin maddi durumu ile ilgili yeterli bilginin yanı sıra, Öğrencinin Burs kurallarına uyacağı sözünü verdiği bir taahhütname metni içerir. Vakıf adına Burs Komitesi, bilgilerin doğruluğunu kanıtlayacak resmi belgeler isteyebilir.

DEĞERLENDİRME

Madde 8. Değerlendirme esasları, Yönetmelik eki olarak belirlenir, her öğretim yılı öncesi gözden geçirilir, kesinleştirilir, duyurulur ve uygulanır. Bu esasların belirlenmesinde öğrencinin,

a.Mesleğe olan ilgisi,
b.Temel insan haklarına ve toplum yararına saygısı,
c.Bilim ve teknolojiye güven,
d.Doğal ve insan yapısı çevreye karşı duyarlılığı,
e.Öğrenimdeki başarı düzeyi,
f.Maddi destek gereksinimi, dışında herhangi bir etkene yer verilmez.

MİMARLIK KÜLTÜRÜNE KATKI GÖREVİ

Madde 9. Burslu Öğrenci, her burs yılının sonunda, öğretim kurumunun bulunduğu ya da ikametgâhının bulunduğu yerleşme çevresine ilişkin mimarlık kültürünü inceleyen, özgün bir çalışma hazırlayıp Vakıf’a teslim eder.

TEK ÖDEMELİK BURS

Madde 10. Özel durumlarda, bütçenin elvermesi durumunda, öğrencinin belirli bir güçlüğü aşması amacıyla, tek bir ödeme ile destek verilebilir.

KOŞULLU BURS

Madde 11. Burs için kaynak sağlayanlarca özel koşullar ya da sınırlar konan ve bu yönetmelik koşullarına uymayan burslar, bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmezler ve ayrı isimler altında Yönetim Kurulu insiyatifinde dağıtılırlar. Burs Komitesi, bu bursların dağıtımı ile ilgili görev üstlenmez, ancak tavsiyelerde bulunabilir.

BURS KOMİTESİ

Madde 12. Yönetim Kurulu, kendisi adına Burs çalışmalarını yürütmek üzere, 5 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan bir Komite atar ve gerekli sekreterya desteğini sağlar. Üstüste üç toplantıya katılamayan asıl üyenin yerine, Yönetim Kurulu yedek üyelerden birini atar. Yönetim Kurulu, gerek görürse, her yıl, Komite üyelerinden en çok ikisini yeniden belirleyebilir. Komite, en az 3 üye ile toplanır ve en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Komite, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe konmak üzere, aşağıdaki çalışmaları yapar:

a.Yıllık çalışma programı hazırlamak,
b.Burs fonunun gelişmesi için önerilerde bulunmak,
c.Sağlanan yıllık fonun dağıtımı için bütçe hazırlamak, yıllık burs miktarlarını ve adetlerini belirlemek,
d.Bursun süresini belirlemek,
e.Burs duyurularını hazırlayıp, bunları öğrencilere duyurma yöntemleri geliştirmek,
f.Başvuru Belgeleri’ni toplayıp değerlendirmek,
g.Son değerlendirme öncesi, başvuran öğrenciler ile yüz yüze ya da teknolojik olanaklar kullanarak görüşmek,
h.Burs verilecek öğrencilerin sıralandığı listeyi hazırlamak,
i.Burslu Öğrenciler’in Vakıf ile ilişkilerinin korunması için yöntemler geliştirmek,
j.Burslu Öğrenciler’in durumlarını izlemek ve bu amaçla yöntem geliştirmek,
k.Bursu kesilecek öğrencileri belirlemek,
l.Burs sisteminin gelişmesi için öneriler geliştirmek.

EKLER

Madde 13. Bu yönetmeliğin ekleri şunlardır:

a.Başvuru ve Taahhüt Belgesi
b.Değerlendirme ölçütleri

Bu belgeler, her öğretim yılı öncesinde gözden geçirilir, kesinleştirilir ve burs için başvurmak isteyenlere duyurulur.

YÜRÜRLÜK

Madde 14. Bu yönetmelik, 14 Haziran 2011 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu’nun 2011-7/4 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.

MİMARLIK VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Değerlendirme sürecinde, başvuran öğrenciye, toplam en çok puanın 100 olduğu dikkate alınarak aşağıdaki puanlar verilir:

1.Başarı durumu (toplamda en çok 20 puan)
1.1.Orta öğretim kurumunu pekiyi derece ile bitirenler: 10
1.2.Orta öğretim kurumunu iyi derece ile bitirenler: 8
1.3.Fakülte öğrenim yılı notunun ortalamanın üzerinde olanlar: 10

2.Geçim durumu (toplamda en çok 25 puan)
2.1.Yıllık geliri düşük bulunanlar: 10
2.2.İlk öğrenimde olan her kardeş için: 2
2.3.Orta öğrenimde olan her kardeş için: 3
2.4.Lise öğreniminde olan her kardeş için: 4
2.5.Yüksek öğrenimde olan her kardeş için: 5
2.6.Aile mülkiyetinde hiç bir konut olmayıp, kirada oturanlar: 5
2.7.Öğrenimini ailenin oturduğundan farklı bir kentte yapıp ikamet için harcama yapanlar: 3

3.Aile durumu (toplamda en çok 5 puan)
3.1.Anne ve babası hayatta olmayanlar: 5
3.2.Anne ve babasından biri hayatta olmayanlar: 3

4.Sağlık durumu (toplamda en çok 10 puan)
4.1.Öğrenime engel olmayan ancak yaşamı zorlaştıran bedensel özürü olanlar: 10

5.Kişilik: karşılıklı görüşme ile yapılacak değerlendirme (toplamda en çok 40 puan)
5.1.Mesleğe ilgi: 10
5.2.Temel insan hakları ve toplumsal yarara saygı: 6
5.3.Bilim ve teknolojiye güven: 6
5.4.Doğal ve insan yapısı çevreye karşı duyarlılık: 8
5.5.Genel kanaat: 10

FONUN OLUŞTURULMASI

Candeniz Burs Fonu - Eğitim ve Burs Fonu

Şair ve bilim adamı Lauren Iseley, bir gün sahilde yürüyüş yapıyordu. Uzakta danseder gibi hareketler yapan bir adam dikkatini çekti. Merak edip hızlı hızlı ona doğru yürüdü. Yaklaşınca bir gencin yerden bir şey alıp denize attığını , sonra birkaç adım koşup aynı hareketi sürekli tekrarladığını gördü. Biraz daha yaklaşıp genci selamladı ve aralarında şu konuşma geçti;

-Ne yapıyorsun böyle?
-Okyanusa denizyıldızı atıyorum.
-Denizyıldızı mı?
-Evet.... Güneş yükseldi ve sular çekiliyor. Eğer onları hemen suya atmazsam az sonra ölecekler.
-Ama görmüyor musun ki, kilometrelerce sahil var ve baştan aşağıya denizyıldızı ile dolu, ne farkedecek?
Genç adam eğilerek yerden bir denizyıldızı daha aldı , denize fırlatırken:
-Bakın. Onun için fark etti!

1999 yılından başlayarak her yıl artan sayıda mimarlık lisans öğrencilerine burs sağlanması, bursa ihtiyacı olan mimarlık öğrencileri ile Vakıf aracılığıyla bir öğrencinin öğrenim hayatına katkıda bulunmak isteyen mimarlar ve onların sayesinde bağ kurduğumuz vakıf dostlarının yaptıkları bağışlarla başlamış ve devam etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan Fon'a; Vakfın kuruluş günlerinde, yakalandığı onulmaz bir hastalığın tedavisi için adına bağış toplanan ve artık gerek kalmadığında da toplanan parayı Vakfa bağışlayan meslektaşımızın çocuğunun anısı için küçük Candeniz'in adı verilmiştir.

Vakfın Kurucu Üyeleri başta olmak üzere burs bağışları her yıl artmış, burs alan öğrenci sayısı da artırılmıştır. Vakıftan burs alan ilk öğrencilerimiz bugün mimarlık mesleğinin ve hayatın labirentlerinde hayli yol almış bulunuyorlar. Pek çok bursiyerimiz Vakıf çalışmalarına destek vermiş ve Yardımlaşma Sandığı'na katılmışlardır.

2005 yılında, yapılan bağışlarda ki amacın açıklamaya ihtiyaç duyulmadan anlaşılabilmesi amacıyla fonun adı, işlevine uygun olarak, Mimarlık Vakfı Eğitim ve Burs Fonu olarak değiştirilmiştir.  

MİMARLIK VAKFI EĞİTİM VE BURS KOMİSYONU 2013-2014 RAPORU

2013-2014 öğrenim dönemi burs programımız tamamlanmıştır.
2013-2014 Eğitim yılında toplam 93 öğrenci başvuruda bulunmuş, geçtiğimiz dönemden bursları devam eden 40 öğrenci ile birlikte, eğitim dönemi başında yapılan toplantı ve değerlendirmede, Vakfa yapılan burs amaçlı bağışlar dikkate alınarak 20 öğrenciye daha burs verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece, Türkiye geneline dağılmış, 25 Devlet Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi ve Bölümlerinde öğrenim gören toplam 60 mimarlık lisans öğrencisine burs verilmiştir. Burslar, önceki dönemlerde olduğu gibi, her ayın son iş günü, öğrencilerin açtıkları banka hesaplarına yatırılmıştır. Öğrencilerin dönemle ilgili not durumları ve okullarından aldıkları öğrenci belgeleri ile bu dönem burs alacakların, başvuru için gerekli evrakları, nüfus dökümü, savcılık belgesi, bilgi doğruluk dilekçesi dosyalarına konulmuştur.

2013 - 2014 döneminde burs alan öğrencilerin üniversitelere dağılımı:

Akdeniz Üniversitesi-Antalya 2
Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 1
Artuklu Üniversitesi-Mardin 5
Balıkesir Üniversitesi 2
Bozok Üniversitesi-  Yozgat 1
Çukurova Üniversitesi-Adana 2
Dicle Üniversitesi-Diyarbakır 6
Gazi Üniversitesi-Ankara 1
Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir 2
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Kocaeli 1
İstanbul Teknik Üniversitesi 3
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-İzmir 1
İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu 1

Kocaeli Üniversitesi 1
Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon 1
Mersin Üniversitesi 2
Mimar Sinan GS Üniversitesi-İstanbul 1
Mustafa Kemal Üniversitesi-Antakya 5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara 1
Osman Gazi Üniversitesi-Eskişehir 1
Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta 1
Trakya Üniversitesi-Edirne 2
Uludağ Üniversitesi-Bursa 2
Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul 10
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van 5

Toplam 60

Üniversitenin bulunduğu Mimarlar Odası Şubelerine göre dağılımı şöyledir; Trabzon’dan bir, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Mersin’den ikişer, Antalya ve İzmir’den üçer, Ankara’dan dört, Hatay ve Van’dan beşer, Diyarbakır’dan altı, İstanbul’dan 16 öğrencimize burs sağlanmıştır.

Burs Fonu parasal durumu; Dönem başında, burs bağışı yapacağını bildiren veya duyurularımıza cevap veren meslektaşlarımızdan toplam olarak 100.125TL toplanmış, bunun 89.100TL’sı burs ödemesi olarak kullanılmıştır. Burs fonunda, 11.025TL bir sonraki döneme devredilmek üzere bulunmaktadır. Bu dönem burs verilen 60 öğrenciden 16’sı mezun olmuş ve meslek hayatına atılmışlar, 44 öğrenciye burs taahhütümüz devam etmektedir.

Aşağıda isimleri yer alan ve bağışlarıyla 2013-2014 dönemi ödenen bursları sağlayan meslektaşlarımıza, burs alan öğrencilerimiz ve Vakfımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

A. Firuzan Baytop
Abdullah Öcal
Ahmet Şahap Çakın
Ali Ulusoy
Cafer Bozkurt
Doğan Hasol
Doğan Tekeli
Erol Alan
Erol Şalikoğlu
Emre Madran-Burçak Madran
Filiz C. Ölçer
Gülderen Silivrili
H. Yaşat Manav
Halit Zengin
Hasan Özbay
Hüseyin Kaptan

M. Aykut Mutlu
M. Doruk Pamir
M. Ender Coşgunçay
M. Salih Akyüz
Mazhar Kemerdere
Mustafa Pehlivanoğlu
Recep Esengil
Salih Seğmen
Serpil Tanker
Nedret T. Butler
Rukiye Devres Ünver
Tahsin Alpar
Turgut Toydemir
Ülkü Çınar
Yalçın Dede
Ziya Canbazoğlu

YÜKSEK LİSANS BURSLARI

Geçen dönem Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden mezun olanlara verilmek üzere, değerli hocamız, Vakfımızın kurucu Başkanı Asım Mutlu adına bir burs programı başlatan ve Vakfımıza bu amaçla kullanılmak üzere 50.000TL bağışlayan Sayın M. Aykut Mutlu’nun dileği ile 7 öğrencimize verilmekte olan yüksek lisans bursları sona ermiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri ve Vakıf Başkanından oluşan Komisyonun kararına göre, 1 öğrenciye 9 ay, 3 öğrenciye 12 ay, 3 öğrenciye 24 ay, burs ödemesi ayda 400TL olarak devam etmiş ve 2014 Şubat ayında tamamlanmıştır. Yine bir öğrenciye iki sömestr için üç defada ödenmek üzere 3.000TL yüksek lisans bursu verilmiştir. Burs alan meslektaşlarımız, teşekkürlerini iletmiş ve çalışma sonuçlarını Vakfımızla paylaşacaklarını bildirmişlerdir. 12.08.2014

Bilgileriniz için, saygılarımızla.