SÜREÇ BAŞLADI ... BAŞLANGIÇ 06.04.2018 ....... ....BİTİŞ 08.04.2018 !

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Amacı

2- Yarışmanın Konusu

3- Yarışmanın Türü ve Şekli

4- Yarışmaya Katılım Koşulları

5- Yarışma Takvimi

6- Jüri Üyeleri

7- Teslim Günü ve Saatleri

8- Yarışmacılardan İstenenler

9- Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

10- Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

11- Sonuçların Duyurulması

12- Ödüller

13- Kolokyum

14- İletişim

1. Amaç

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir.

Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç, günümüz toplumunun yaşamsal sorunlarına çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiğini uygulamak ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

2. Konu

“Bir yerden bir yere giderken duraklama hali” Yarışmanın konusu, herhangi bir sebeple (doğal afet, savaş, ekonomik kriz vb.) yerlerinden edilen/ayrılan/kaçan ve geçici-belirsiz bir süre için farklı/yabancı bir yere gelen/varan/sığınan bir otobüs dolusu insana yaratılacak yeni bir yaşam alanı modeli önermektir.

Bu nedenle, projede katılımcılara sunulan belirli bir yer, zaman yoktur. Bir otobüs dolusu insanın kim olduğu, nereden nereye gittiği, hangi sebeple yola çıktığı ve yaşamını bundan sonra nasıl idame ettireceği tamamen katılımcıların yaratacağı senaryo ile oluşacaktır.

Katılımcıların konu çerçevesinde geliştirecekleri mimari fikir projesinin/tasarımının arkasında bu konuyu en saf haliyle yansıtan, kuramsal anlamda iyi işleyen bir senaryonun olması ve bu senaryonun tasarlanan projenin mimari programını oluşturması beklenmektedir. Önerilen senaryodan yola çıkarak geliştirilecek yenilikçi fikirler ve özgün tasarım yaklaşımlarının güçlü bir mimari anlatım, teknik ve ifadede olması bu projeden beklenen en önemli çıktıdır.

3. Yarışmanın Türü ve Şekli

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup; yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yönetilecek ve ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

4. Yarışmaya Katılım Koşulları

• Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.

• Yarışmanın asil ve yedek jüri üyeleri ve yarışmayı açan vakıf-enstitü yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

5. Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 6 Nisan 2018 Sa: 20:00

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih 8 Nisan 2018 Sa: 20:00 - 22:00

Jüri Değerlendirmesi 14 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması 20 Nisan 2018

Kolokyum ve ödül töreni ile takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

6. Jüri Üyeleri

Asıl Jüri Üyeleri

Çiğdem Polatoğlu Prof. Dr. YTÜ

Ferhat Hacıalibeyoğlu Doç. Dr. DEÜ

Aziz Rıdvan Kutlutan Yrd. Doç. Dr. MSGSÜ

Nejat Yavaşoğulları Y. Mimar MV ME

Serpil Muallaoğlu Y. Mimar MV ME

*

Yedek Jüri Üyeleri

Derya Karadağ Öğr. Gör. Dr.

Barış Yegena Y. Mim. MSÜ

*

Raportörler

Neslinur Hızlı Erkılıç Arş. Gör. YTÜ

Hande Asar Arş. Gör. İTÜ

Ayça Yazıcı Altıparmak Y. Mimar MO

7. Teslim Günü ve Saatleri

Yarışma konusunun ilanı 6 Nisan 2018 Cuma günü 20.00 saatinde duyurulacaktır. Teslim dokümanları 8 Nisan 2018 Pazar günü 20.00-22.00 saatleri aralığında, yarışma mail adresi 48saatyarisma@gmail.com ‘a mail atarak teslim edilecektir. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

8. Yarışmacılardan İstenenler

48 saat öğrenci fikir yarışması için katılımcıların, 2 günlük süre içinde, yarışma konusuna ilişkin özgün fikir ve tasarım yaklaşımlarını güçlü bir şekilde anlatan ve kuramsal çerçevesi iyi kurgulanmış bir Senaryo/ Program geliştirmeleri ve bu senaryoları güçlü bir şekilde ifade edecek nitelikte Mimari Çizimler üretmeleri beklenmektedir.

1- En fazla 2 adet A1 pafta.

2- Önerilerin gerektirdiği ölçekte ve sayıda; Genel Yerleşim Planı, Planlar, Kesitler ve Görünüşler (mimari anlatım tekniği ve renk kullanımı serbesttir).

3- Kentsel donatıları ve gündelik yaşamı yansıtan maket fotoğrafları, model, şema, diyagram ve eskizler.

4- Mimari Açıklama Raporu (En fazla 500 kelime).

9. Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, wetransfer aracılığıyla 48saatyarisma@gmail.com adresine mail atarak teslim edeceklerdir.

Mail yoluyla teslim edilecek klasörde yer alacak dokümanlar şunlardır:

1. Kimlik klasörü

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan belgeleri tarayarak kimlik klasörü içerisine yüklemek zorundadır.

1.1. Kimlik bilgilerine ait form (her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır) (EK. 1)

1.2. Tüm katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.)

1.3. Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve üyeliklerini belgeleyen üye tanıtım belgesi (Mimarlar Odasından temin edilmelidir).

2. Teslim paftaları ve Mimari açıklama raporu

2.1. Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A1 boyutlarında 300 dpi (2500x3500pixel) çözünürlükte JPEG olarak kaydedilmelidir.

2.2. Sunum tekniğine ilişkin bir kısıtlama yoktur. Her türlü mimari anlatım (grafik, şema, yazı, renk) serbesttir.

2.3. Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. (Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca bu rumuzdan oluşmalıdır.)

2.4. Projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 500 sözcükten oluşan Word formatında kaydedilmiş bir A4 mimari açıklama raporu sunulmalıdır. Bu rapora tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde de yer verilebilir.

2.5. Sergileme ve değerlendirme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecek veya paftalar numaralandırılacaktır.

Nasıl Teslim Edeceğim?

www.wetransfer.com web sayfasına giriş yapın. Gönderme şekli olarak e-posta’yı seçin.

"Alıcı e-posta kısmına: 48saatyarisma@gmail.com"

"E-postanız kısmına: güncel olarak kullandığınız mail adresiniz"

"Mesaj kısmına ise: yarışma teslim paftalarınızda da yer alan 5 rakamdan oluşan rumuz numaranızı yazın."

Ardından Dosyalarınız Ekleyin’e tıklayarak teslim edeceğiniz rumuz numaranızla isimlendirdiğiniz klasörü (içerisinde: jpeg formattaki teslim pafta(lar)ınız, mimari açıklama raporunuz ve kimlik klasörünüz olacak şekilde) yükleyin ve Aktar butonuna tıklayın. Gönderildiğinde size uyarı maili gelecektir.

10. Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

10.1. Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

10.2. Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

10.3 Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

11. Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın sonuçları www.mimarlikvakfi.org.tr ve yarışma web sitesinde belirtilen tarihte aynı anda ilan edilecektir.

12. Ödüller

3 adet Eşdeğer Birincilik Ödülü: MV Eğitim Bursu (2 yarıyıllık Eğitim Takvimi Boyunca) ve Sertifika

10 adet Mansiyon: Kitap Seti ve Sertifika

13. Kolokyum

Ödüle layık görülen tüm projeler web sayfasında 1 ay süresince dijital ortamda sergilenecektir. Kolokyum tarihi ve saati yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaklardır.

14. İletişim

Mimarlık Vakfı Adres: Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul Raportörlük İletişim Adresi: 48saatyarisma@gmail.com

EK 1. Kimlik bilgilerine ait form Aşağıda yer alan form her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır. Belgeler taranarak, Öğrenci belgesi ve Mimarlar Odası Üye Tanıtım belgesi ile birlikte ‘Kimlik Klasörü’ içerisinde teslim edilmelidir. Ekip başvurularında ekip sorumlusu belirtilmelidir.

Tüm şartnameyi ve başvuru formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması PDF Dosya İndir